bearing

bearing
[΄beəriŋ] n պտղաբերություն. վարքագիծ. առնչություն. կեցվածք. (consider a question) in all its bearings (հարցը դիտել) բոլոր կող մերից. have no bearing (on the question) ոչ մի առնչություն չունենալ(գործի հետ). ծով., ավ. կողմնորոշում lose one’s bearing կողմնո րոշումը/ճանապարհը կորցնել. take/find one’s bearings կողմնորոշվել. տեխ. առանցքակալ roller bearing գլանավոր առանցքակալ. bearing finder պելենգատոր. bearing capacity բեռնունակություն. be past bearing անտանելի լինել

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Bearing — Bear ing (b[^a]r [i^]ng), n. 1. The manner in which one bears or conducts one s self; mien; behavior; carriage. [1913 Webster] I know him by his bearing. Shak. [1913 Webster] 2. Patient endurance; suffering without complaint. [1913 Webster] 3.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • bearing — n Bearing, deportment, demeanor, mien, port, presence are comparable when they denote the way in which or the quality by which a person outwardly manifests his personality and breeding. Bearing is the most general of these words; it may imply… …   New Dictionary of Synonyms

 • bearing — [ber′iŋ] n. 1. way of carrying and conducting oneself; carriage; manner; mien 2. a support or supporting part 3. a) the act, power, or period of producing young, fruit, etc. b) ability to produce c) anything borne or produced, as a crop, fruit,… …   English World dictionary

 • Bearing — may refer to: * Bearing (navigation), a term for direction * Bearing (mechanical), a component that separates moving parts and takes a load …   Wikipedia

 • bearing — [n1] person’s conduct, posture address, air, aspect, attitude, behavior, carriage, comportment, demeanor, deportment, display, front, look, manner, mien, poise, port, pose, presence, set, stand; concepts 411,633 bearing [n2] significance… …   New thesaurus

 • bearing — ► NOUN 1) a person s way of standing, moving, or behaving. 2) relation; relevance: the case has no bearing on the issues. 3) (bearings) a device that allows two parts to rotate or move in contact with each other. 4) direction or position relative …   English terms dictionary

 • bearing — index behavior, color (complexion), conduct, connection (relation), connotation, content (meaning …   Law dictionary

 • bearing on — index relative (relevant) Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

 • bearing — carrying of oneself, deportment, mid 13c., from BEAR (Cf. bear) (v.). Mechanical sense of part of a machine that bears the friction is from 1791 …   Etymology dictionary

 • bearing — [1] The area of a unit in which the contacting surface of a revolving part rests in order to minimize wear and friction between two surfaces. [2] An antifriction reducing device that is usually found between two moving parts. The babbitt bearings …   Dictionary of automotive terms

 • bearing — /bair ing/, n. 1. the manner in which one conducts or carries oneself, including posture and gestures: a man of dignified bearing. 2. the act, capability, or period of producing or bringing forth: a tree past bearing. 3. something that is… …   Universalium

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”